La festa dels bous a Puçol

Un dels arguments més adduïts pels defensors de les pràctiques festives «políticament incorrectes» rau en el seu caràcter tradicional, tradicionalitat que els detractors de tals pràctiques [...]