Julià Pastor

Quan el 1982 una colla d’amics vàrem anar a les Festes Sexennals de Morella, Julià Pastor ja era prou conegut per alguns de nosaltres, tant per la seva tasca docent a l’Escola Pia a les comarques […].

Espardenyes de la Iata

Llata: trena de brins de cànem, d’espart, de palma, de jonc, etcètera, de forma aplanada, que serveix per a fer estores, senalles, soles d’espardenya, capells… Aquesta és una de les accepcions [...]